Novelizácia zákona č. 140/1998 Z.z. - zavedenie zásielkového predaja
(SKMTP-005/2011_15_8)

 

Autorky: Mgr. Mária Kobezdová, Silvia Štrauchová

Stručný popis kurzu: Zákon o lieku je základným zákonom týkajúcim sa lekárenstva na Slovensku. Novelizácia o zavedení zásielkového výdaja liekov je prispôsobením sa lekárenstvu v EÚ. Má svoje plusy, ale aj mínusy.
Obsah: História vzniku novelizácie o zásielkovom výdaj liekov v SR - Povinnosti držiteľa povolenia na zásielkový výdaj liekov a ZP - Legislatívny rámec zásielkového predaja liekov a ZP - Osobitné podmienky zásielkového výdaja a predmet zásielkového výdaja - Odoslanie zásielky, vrátenie reklamovaných liekov a ZP - Lieky zabezpečované do SR a zásielkový výdaj z členských štátov EÚ do SR

Charakteristika účastníkov: odbornosť v zmysle nariadenia vlády 296/2010 Z. z.

Odbor: farmaceutický laborant

Špecializačné odbory: lekárenstvo, metódy farmaceutického skúšania, technológia prípravy liekov, vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii, zdravotnícke pomôcky

Súhlasné stanovisko: Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov

Počet pridelených kreditov: pasívna účasť, 1 alebo 2 kredity v súlade s vyhláškou 366/2005 Z. z.

Rozsah textu: 5 strán

Kurz je platný do: 31.12.2015

Tento kurz vyžaduje zaplatenie poplatku pre vstup